Basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling

Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats

Basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling

Berghauser Pont Academy
Logo van Berghauser Pont Academy
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 8,3 Berghauser Pont Academy heeft een gemiddelde beoordeling van 8,3 (uit 7 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

placeAmersfoort
15 mrt. 2022 tot 5 jul. 2022
Toon rooster
event 15 maart 2022, 09:30-16:30, Amersfoort
event 29 maart 2022, 09:30-16:30, Amersfoort
event 12 april 2022, 09:30-16:30, Amersfoort
event 26 april 2022, 09:30-16:30, Amersfoort
event 17 mei 2022, 09:30-16:30, Amersfoort
event 31 mei 2022, 09:30-16:30, Amersfoort
event 14 juni 2022, 09:30-16:30, Amersfoort
event 28 juni 2022, 09:30-16:30, Amersfoort
event 5 juli 2022, 09:30-16:30, Amersfoort

Beschrijving

 • Alle benodigde vakinhoudelijke basiskennis voor de planeconoom
 • Technieken om gebiedsontwikkelingen financieel mogelijk maken
 • Op maat gesneden casuïstiek planeconomie

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie. Als u niet wil of mag reizen, kunt u deze cursus ook volgen via een livestream met interactie. Met beide opties behaalt u uw studiepunten.

Heeft u vragen over deze leergang of wilt u een optie nemen dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Kristian Koster via kristian@berghauserpont.nl of 06-23152794.

 

In samenwerking met:

 

Stichting Orbiters is een onafhankelijke stichting die kennis en kunde bundelt en deelt rond financiële regie van de gebiedso…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Gebiedsonwikkeling, Juridische Aspecten I/II, Microsoft Outlook, Microsoft Office en Excel.

 • Alle benodigde vakinhoudelijke basiskennis voor de planeconoom
 • Technieken om gebiedsontwikkelingen financieel mogelijk maken
 • Op maat gesneden casuïstiek planeconomie

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie. Als u niet wil of mag reizen, kunt u deze cursus ook volgen via een livestream met interactie. Met beide opties behaalt u uw studiepunten.

Heeft u vragen over deze leergang of wilt u een optie nemen dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Kristian Koster via kristian@berghauserpont.nl of 06-23152794.

 

In samenwerking met:

 

Stichting Orbiters is een onafhankelijke stichting die kennis en kunde bundelt en deelt rond financiële regie van de gebiedsontwikkeling.

Inhoud

Inleiding

Op vele plekken in ons land vinden in steden, dorpen en het buitengebied, ruimtelijke ontwikkelingen plaats. Bestaand grondgebruik wordt daarbij omgezet naar nieuwe aanwendingen. Dat kan gaan om landbouwgrond, maar ook om verouderde binnenstedelijke locaties. Deze omzetting vraagt een systematische analyse van kosten, opbrengsten, ruimtegebruik, kansen en risico’s. Een overheersende vraag is dan hoe de kosten kunnen worden terugverdiend. Ook wel: hoe kunnen ruimtelijke plannen economisch uitvoerbaar worden gemaakt.

 

Inhoud

De condities om te komen tot succesvolle ruimtelijke ontwikkelingen veranderen steeds. De overheden concentreren zich meer op een regierol en produceren zelf minder bouwrijpe grond. Er is op veel plaatsen een terugtocht naar de publieke rol gecombineerd met kostenverhaal. Woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en beleggers zoeken naar een nieuwe trefzekere rol. De opgave zelf is ook weerbarstig: veel binnenstedelijke locaties vragen om omzetting naar nieuwe functies. De locaties worden gemiddeld genomen kleiner. De tijd van de grote uitleggebieden is gaandeweg voorbij. Maar dat wordt wellicht anders door de recente grote tekorten op de woningmarkt.

Verversing van bestaand stedelijk gebied met bouw in hoge dichtheden is aan de orde. Een combinatie met andere energieopwekking en andere inzichten rond mobiliteit wordt dominanter. Kostenverhaal verschiet van kleur door nieuwe wetgeving. Wij spelen in op de behoefte aan deskundige mensen met kennis en vaardigheden, die weten hoe je voornemens tot ruimtelijke ontwikkelingen vertaalt in werkbare concepten, die ook economische uitvoerbaar zijn.

We stellen de rol van de planeconoom centraal. Die acteert in projectgroep verband of binnen een lijnorganisatie. De functie van planeconoom kent verschillende profielen, omdat het vakgebied ook stevig in ontwikkeling is. Die functieprofielen zijn bijvoorbeeld: penningmeester, poortwachter, creatief meedenker, en leverancier van informatie. We reiken een leergang aan die de pretentie heeft te fungeren als versneller rond kennis en vaardigheden rond planeconomie en aanpalende disciplines. Onze basisopleiding richt zich daarbij op de volgende vragen:

 • Welke vorm van ontwikkeling kies ik voor mijn project en waarom?
 • Wat is financiële regie, hoe maak ik de juiste berekeningen en aan welke knoppen kan ik draaien?
 • Waar zitten de risico’s en hoe ga ik daarmee om?
 • Hoe krijg ik visie rond en sturing op het grondproductiebedrijf (particulier of overheid)?
 • Wie zijn actoren bij gebiedsontwikkeling?
 • Welke mogelijke contractvormen zijn er en wat is de inhoud vanuit de planeconomie?

Dat vergt een stevig fundament aan kennis en vaardigheid rond kosten, opbrengsten, omgaan met rente en inflatie, ruimtegebruik, risicobeheersing en kostenverhaal. Deze leergang legt deze noodzakelijke en brede grondslag om een gebiedsverandering vanuit financiële bril, adequaat te kunnen bejegenen.

Kortom, we reiken aan:

 • De benodigde vakinhoudelijke basiskennis rond de planeconomie met verkenning hoe er mee om te gaan in verschillende stadia
 • Gedachten en technieken om gebiedsontwikkelingen financieel (alsnog) mogelijk te maken met oefeningen
 • Representatieve voorbeelden en op maat gesneden casuïstiek

Doelgroep

Deze leergang is bestemd voor medewerkers van gemeenten, ontwikkelaars, beleggers, provincies, rijk, corporaties en adviesbureaus die zich bezig houden met ruimtelijke verandering. In het bijzonder gaat het om het kunnen doorgronden van de financiële haalbaarheid van nieuwe gebiedsontwikkelingen. We willen deze basisopleiding in het bijzonder aanbieden en aanbevelen voor vakgenoten die voor het eerst kennis maken met dit vakgebied of die beperkte ervaring willen verbreden.

Een vooropleiding is niet vereist. De leergang is zo opgebouwd dat iedereen eenvoudig moet kunnen aanhaken. Het niveau van de leergang is hbo. De leergang wordt (mits voldoende aanwezig) afgesloten met een certificaat.

Programma

Dagdeel 1: Introductie: de arena van grondzaken

Dit dagdeel is de inleiding van de basisopleiding. De eerste kaders worden geschetstwaarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen vandaag de dag plaats vinden. Er is aandacht voor demaatschappelijke context en de uiteenrafeling van het speelveld van de grondmarkt.

Dagdeel 2 : Rekenen aan ruimtelijke ontwikkelingen: sturing op grondbeleid engrondexploitatie

Hier geven we een eerste praktisch inzicht in de kosten die bij een grondexploitatie horen.Ook gaan we in op het verschaffen van een verdere duiding van de opbrengsten daartoe gerekend deresiduele waardetechniek. Verder een uitleg van het belang van de keuze van grondgebruik en het behandelen van de rente, de indexering en de dynamische eindwaardeberekening

Dagdeel 3: Rekenen aan ruimtelijke ontwikkelingen; het ruimtegebruik in degrondexploitatie

Een analyse kunnen maken in de verschillende fases van een ruimtelijkeontwikkeling en bij invulling van verschillende type functies, zoals wonen enbedrijventerrein. Daarbij wordt ook het parkeren en het rekenen aan parkeeroplossingenbehandeld.

Dagdeel 4: Rekenen aan ruimtelijke ontwikkelingen; de kosten in degrondexploitatie

In dit dagdeel worden de kosten ontvouwd die in een grondexploitatie opgenomen kunnenworden. De relevante definities komen daarbij allen aan bod. Verkend wordt hoe jekostenanalyses kunt maken in de verschillende fases van een ruimtelijke ontwikkeling.Daarbij wordt uitgebreid stil gestaan bij de verschillende schaalniveaus in de kosten en hoede rekenaar aan relevante informatie komt.

Dagdeel 5: Rekenen aan ruimtelijke ontwikkelingen; de opbrengsten in degrondexploitatie

In dit dagdeel wordt ingegaan op de opbrengsten uit tijdelijk gebruik, verhuur, verkoop ofoverdracht van bouw(rijpe) grond die in een grondexploitatie opgenomen worden.

Dagdeel 6 vervolg van dagdeel 2: sturing op grondbeleid en grondexploitatie,met rekenoefening

In een reken- en tekenatelier wordt de inmiddels opgedane ervaring en kennis overruimtegebruik, kosten en opbrengsten van ruimtelijke ontwikkelingen in de voorafgaandedagdelen toegepast in de casus van dagdeel 2. Daarmee wordt de basisstof van het rekenen indeze basisopleiding wat meer verdiept.

Dagdeel 7: Proces en omgeving van ruimtelijke ontwikkelingen: de inkoop (alleinkoopvarianten)

In dit dagdeel komen de diverse varianten van grondverwerving aan de orde. Minnelijkeaankoop en de (meer) gedwongen eigendomsverkrijging met gebruikmaking van de Wetvoorkeursrecht gemeenten en/of de Onteigeningswet. Fenomenen als tijdelijk beheer,voortgezet gebruik en uitgestelde betaling spelen in dit kader, zeker bij langdurige trajecten,ook een belangrijke rol.

Dagdeel 8a: Inspiratie-intermezzo: vormgeving duurzaamheidconcept

Stand van zaken, recente issues en ontwikkelingen, manieren om het gewenste doel zelf tebeïnvloeden. Tevens worden instrumenten verkend die je kunt inzetten met voorbeelden uitbinnen- en buitenland.

Dagdeel 8b: Opdracht schrijven van een tijdschriftartikel of beleidsadvies ofagendavoorstel

Dit is een groepssessie waarin tandems bij andere cursisten relevante inhoudelijke suggestieskunnen ophalen. We leren van elkaar.

Dagdeel 9: Tips en tools bij het schrijven van een advies of tijdschriftartikel

In dit een college komen er nuttige tips bij het formuleren van een artikel dan welbeleidsadvies.

Dagdeel 10: Proces en omgeving van de ruimtelijke ontwikkelingen: de rol vande planeconoom, ruimtelijke maatregelen, economische uitvoerbaarheid

In dit dagdeel wordt ingegaan op het dagelijkse werk van een planeconoom. Deverantwoordelijkheden komen aan bod en ook de keuze die een organisatie daarin kanmaken. Daarnaast wordt het palet aan ruimtelijke maatregelen behandeld waar deplaneconoom aan rekent. Tevens komt het begrip economische uitvoerbaarheid aan bod. Hoestellen we die vast. En welke typen rapportages horen daarbij. Tevens wordt eenrepresentatieve grondexploitatieopzet behandeld.

Dagdeel 11: Rekenen aan ruimtelijke ontwikkelingen; vastgoedrekenen tenbehoeve van gebiedsontwikkeling

Vastgoedrekenen is een belangrijk onderdeel bij het becijferen van de financiëlehaalbaarheid van gebiedsontwikkelingen. Bovendien is kennis over het vastgoedrekenennodig vanwege de relatie met de voorafgaande grondexploitatie via bijvoorbeeld debenadering van de residuele waardeberekening bij de gronduitgifteprijs. Het dagdeel staat in het teken van de belangrijkste vastgoedrekentechnieken die essentieel zijn bij het nemen van eenafgewogen beslissing bij het ontwikkelen van vastgoed en de oordeelsvorming over dedaarvan af te leiden grondwaarde.

Dagdeel 12: Proces en omgeving van ruimtelijke ontwikkelingen:planeconomische essenties in overeenkomsten

De planeconoom moet op verschillende momenten input leveren voor overeenkomsten enmoet ook contractbepalingen op planeconomische correctheid kunnen beoordelen. Webehandelen eerst een overzicht om overeenkomsten te kunnen positioneren en daarna gaanwe in op kernbegrippen om de voor de planeconoom wezenlijke begrippen toe te lichten.In dagdeel een bespraken we regie en productie.

Dagdeel 13: Proces en omgeving van de ruimtelijke ontwikkelingen:risicodetectie, risicoafdrijving

Hoe maak je een goede risico-inschatting? Welke kansen zijn er? Hoe zorg je vervolgens voorgoed risicomanagement? Risicomanagement is veel meer dan het berekenen van risico’s metals doel om daar weerstandscapaciteit voor op te nemen. Beheersing van risico’s en kansen iseen belangrijk onderdeel voor de optimalisering van het projectresultaat.

Dagdeel 14: Capita selecta: de anatomie van een grondbedrijf bij de gemeenteen de provincie

In dit dagdeel komt aan de orde wat een grondbedrijf is binnen de gemeente en provincie. Wezien dat we het kunnen benaderen als organisatie-eenheid en/of als financiële entiteit. Weverkennen essentiële besturingsprincipes. Hoe ziet de cockpit van de sturing opgrondexploitaties er uit? Hoe geven we trefzeker toezicht gestalte?

Dagdeel 15: Capita selecta: de omgang met planeconomie door marktpartijen

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk wordt inzicht gegeven in lopende engerealiseerde gebiedsontwikkelingen. Hierbij wordt ingezoomd op de onderlingesamenwerking tussen private en publieke partijen en wat er voor nodig is om dergelijkeprojecten tot ontwikkeling te brengen.

Dagdeel 16: Capita selecta: de fiscaliteit

We behandelen de fiscaliteit in de grondexploitaties. Die is gelaagd en we hebben met diversewetgeving te maken. Het is complexe materie waar we de essentie van gaan duiden. Vandaagde inleiding over de overdrachtsbelasting, de Btw en de vennootschapsbelasting in degrondexploitatie.

Dagdeel 17: Proces en omgeving van de ruimtelijke ontwikkelingen:Kostenverhaal (rol van de overheid in relatie tot particuliere zelfrealisatie)

Kostenverhaal door gemeenten bij ruimtelijke initiatieven door derden op gronden vanderden is een belangrijk thema voor de planeconoom. Niet alleen omdat steeds meergemeenten de risicovolle grondproductie over laten aan de marktpartijen maar ook omdathet kostenverhaal door gemeenten vervolgens wettelijk verplicht is. In dit dagdeel worden demogelijkheden van kostenverhaal met in de Wro en de Omgevingswet (vanaf 2022) verkend

Dagdeel 18: Nabespreking op artikel-beleidsadvies- agendavoorstel encertificaatuitreiking

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met Berghauser Pont Academy, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.