Omgevingsrecht voor de vastgoedprofessional

Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats

Omgevingsrecht voor de vastgoedprofessional

Berghauser Pont Academy
Logo van Berghauser Pont Academy
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 8,3 Berghauser Pont Academy heeft een gemiddelde beoordeling van 8,3 (uit 7 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

placeUtrecht
1 dec. 2022
Toon rooster
event 1 december 2022, 09:30-16:30, Utrecht

Beschrijving

 • Specifiek toegespitst op de onderwerpen die voor de vastgoedprofessional
 • Bestemmingsplannen, grondexploitatie, planschade, omgevingsvergunning, milieu en natuur
 • Doorkijk naar de Omgevingswet
 • Veel praktijkcases, ook uw eigen cases 
Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie. Als u niet wil of mag reizen, kunt u deze cursus ook volgen via een livestream met interactie. Met beide opties behaalt u uw studiepunten.

Inhoud

Inleiding

De wereld van het vastgoed is momenteel onzeker en continu in ontwikkeling. Dit is ook het geval met het omgevingsrecht. Om sterker in uw schoenen te staan is basiskennis over de ruimtelijke ordening en haar idioom van groot belang. U…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Omgevingsrecht, Omgevingswet, Milieurecht, Bodem & bodemsanering en Fiscaal recht.

 • Specifiek toegespitst op de onderwerpen die voor de vastgoedprofessional
 • Bestemmingsplannen, grondexploitatie, planschade, omgevingsvergunning, milieu en natuur
 • Doorkijk naar de Omgevingswet
 • Veel praktijkcases, ook uw eigen cases 
Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie. Als u niet wil of mag reizen, kunt u deze cursus ook volgen via een livestream met interactie. Met beide opties behaalt u uw studiepunten.

Inhoud

Inleiding

De wereld van het vastgoed is momenteel onzeker en continu in ontwikkeling. Dit is ook het geval met het omgevingsrecht. Om sterker in uw schoenen te staan is basiskennis over de ruimtelijke ordening en haar idioom van groot belang. U moet kunnen meepraten met de specialisten van de overheid, maar ook met uw eigen (juridische) adviseurs. Alleen dan kunt u projecten realiseren en beheren die voldoen aan de regels, met als gevolg zo weinig mogelijk vertraging. Tijd is tenslotte geld.

Het omgevingsrecht is de laatste jaren behoorlijk gewijzigd: Wro en Grondexploitatiewet, Wabo, Crisis- en herstelwet en nu is men alweer bezig met de nieuwe Omgevingswet. En dan is er nog een continue stroom aan jurisprudentie. Heeft u nog overzicht?

Inhoud en resultaat

Deze cursus is geen gewone basiscursus RO-recht. De cursus is juist specifiek toegespitst op de onderwerpen die voor de vastgoedprofessional van belang zijn. Dan gaat het om bijvoorbeeld:
 • Bestemmingsplanprocedures
 • Grondverwerving en -exploitatie
 • Planschade
 • Omgevingsvergunningsprocedures
 • Milieu- en natuurbeschermingsrechtelijke aspecten
Maar ook komen basisbegrippen en systematiek aan de orde. Om mee te kunnen spelen in het leidende ruimtelijke ordeningsproces is inzicht nodig in de systematiek van de RO- en bouwregelgeving en de specifieke processen die daar spelen. Je hoeft geen specialist te worden; je moet de grote lijnen begrijpen en mee kunnen praten.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor vastgoedprofessionals. Deze zijn werkzaam bij:
 • Projectontwikkelaars
 • Bouwers/aannemers
 • Gemeenten (ontwikkelingsbedrijven/grondzaken) en andere overheden
 • Beleggers
 • Vastgoedadviseurs
 • Makelaars
 • Woningcorporaties
De cursus is praktisch opgezet, rondom één centrale praktijkcase. De deelnemers kunnen ook zelf praktijkcases aandragen.

Programma

Inleiding op de praktijkcase
Vertrekpunt van de cursus is de “klassieke” ontwikkellocatie: van agrarisch gebied naar nieuwbouwwijk en/of bedrijventerrein. In het huidige tijdsgewricht ligt de nadruk weliswaar minder op “uitleglocaties” dan voorheen, maar dit vertrekpunt leent zich uitstekend om alle voor de vastgoedprofessional relevante aspecten de revue te laten passeren. Grofweg zijn deze aspecten als volgt onder te verdelen:
 • passief en actief grondbeleid
 • bestemmingsplanprocedure
 • grondexploitatie
 • planschade
 • omgevingsvergunning
 • natuurbescherming en milieu
De docenten zullen, als variant op het vertrekpunt, ook een – op de actualiteit toegesneden – herontwikkelingscase bespreken, waarbij de hiervoor genoemde aspecten eveneens aan bod komen, maar ook hoe om te gaan met leegstand en duurzaamheid.

Passief en actief grondbeleid
Voordat een gebied in ontwikkeling wordt genomen, zijn meestal door ontwikkelaars de nodige grondposities ingenomen, terwijl de gemeente de grondmarkt probeert te “bevriezen” door de vestiging van voorkeursrechten. In sommige gevallen dient de gemeente – daar al dan niet toe contractueel verplicht op basis van een samenwerkingsovereenkomst – tot grondverwerving over te gaan om de voor de ontwikkeling benodigde gronden in eigendom te verkrijgen. Soms zal daarvoor moeten worden onteigend.
De volgende onderdelen worden besproken:
 • Wet voorkeursrecht gemeenten
 • Onteigeningswet
 • werkelijke waarde en schadeloosstelling

Bestemmingsplanprocedure

Voor (her)ontwikkeling is meestal een nieuw bestemmingsplan nodig. Afhankelijk van de in ontwikkeling beoogde fasering kunnen bestemmingsplannen gedetailleerd of globaal, en beperkt of zeer flexibel zijn. Afhankelijk van diverse omgevingsfactoren dienen de nodige onderzoeken te worden verricht naar archeologie, bodem, flora en fauna, geluid, lucht, water, etc. De navolgende onderwerpen komen onder meer aan bod:
 • voorbereidingsbesluit
 • voorbereiding van bestemmingsplan (onderzoeken)
 • financiële uitvoerbaarheid / staatssteun
 • “Wabo-projectbesluit”
 • beheersverordening
 • procedurele aandachtspunten
 • Crisis- en herstelwet
 • flexibiliteitsmogelijkheden (wijzigingsbevoegdheid / uitwerkingsplicht)
 • tijdelijke bestemmingen

Grondexploitatie

Tegelijkertijd met het bestemmingsplan dient de gemeente(raad) een exploitatieplan vast te stellen, tenzij het verhaal van de grondexploitatiekosten anderszins is verzekerd via een overeenkomst met de ontwikkelaar(s). Voorafgaande aan de vaststelling van het bestemmingsplan geldt voor wat betreft kostenverhaal contractsvrijheid, na de vaststelling is de gemeente gebonden aan de limitatieve kostensoortlijst van de Grondexploitatiewet. Met het exploitatieplan kunnen gemeenten eisen stellen op het gebied van inrichting, fasering, categorieën woningbouw, enzovoort. De te bespreken onderwerpen zijn:
 • anterieure overeenkomst (contractsvormen)
 • exploitatieplan
 • (begrenzing van) het exploitatiegebied
 • kostensoortenlijst / te stellen eisen
 • posterieure overeenkomst
 • verhaal van kosten van ruimtelijke ontwikkelingen / bovenwijkse voorzieningen / fondsbijdragen

Planschade

In sommige gevallen gaat een nieuwe gebiedsontwikkeling ten kosten van bestaande bouwmogelijkheden (directe planschade). In andere gevallen ondervinden vastgoedeigenaren “hinder” van nieuwe bouwmogelijkheden in de nabijheid van hun eigendommen (indirecte planschade). Onder omstandigheden komt planschade voor vergoeding door de gemeente in aanmerking. De voorzienbaarheid van de nieuwe ontwikkeling speelt daarbij een rol. Vaak maken gemeenten op voorhand contractuele afspraken met ontwikkelaars over de vergoeding van planschade. Deze onderwerpen komen onder meer aan bod:
 • vergelijking van planologische regimes / voorzienbaarheid
 • planschadeverhaalsovereenkomsten

Omgevingsvergunning

Voor het realiseren van bouwwerken is een omgevingsvergunning nodig. Ook andere toestemmingen zoals de vroegere kapvergunning en de milieuvergunning kunnen en – moeten soms – tegelijk worden aangevraagd en verleend in één omgevingsvergunning. De docenten gaan in op de volgende aspecten:
 • combinatie van toestemmingen in de omgevingsvergunning
 • gefaseerde omgevingsvergunning en de deelvergunning
 • omgevingsvergunningvrije activiteiten
 • procedurele aandachtspunten

Natuurbescherming en milieu (m.e.r.)

De wetgeving verplicht in een aantal gevallen tot het opstellen van een milieueffectrapportage (MER) om de gevolgen van een project voor het milieu in kaart te brengen. De m.e.r-plicht geldt voor bepaalde plannen, maar ook voor bepaalde individuele projecten. In plaats van een directe m.e.r.-plicht geldt soms een m.e.r.-beoordelingsplicht. Als het project in of nabij een zogenaamd Natura 2000-gebied wordt gerealiseerd en belangrijke negatieve effecten zou kunnen hebben op zo’n gebied, zullen deze effecten eerst moeten worden onderzocht in een zogenaamde passende beoordeling alvorens een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming kan worden verleend. Er zijn veel praktijkvoorbeelden waar onvoldoende of geen onderzoek is gedaan naar de milieu- en/of natuuraspecten hetgeen heeft geleid tot juridische procedures en vertraging. Het is dan ook van belang om te kunnen herkennen wanneer een MER en/of passende beoordeling moet worden opgesteld en wat de belangrijkste aandachtspunten zijn. Tijdens de cursus zal worden ingegaan op:
 • plan m.e.r.-plicht en de project m.e.r-plicht
 • inhoud van een MER
 • passende beoordeling en vergunningplicht 
 • Wet natuurbescherming  

Ter afronding: een blik op de toekomstvan de Omgevingswet

De Omgevingswet krijgt ook steeds meer haar definitieve vorm. De hoofdlijnen daarvan zullen aan het einde van de programma kort worden besproken en waar nodig bij de diverse onderwerpen.

Materiaal

•  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
•  Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus 

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met Berghauser Pont Academy, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.