business

Ook voor leren in je organisatie

Social learning met collega's.

204 Boek Arbeidsrecht Opleidingen & Cursussen

Bekijk ook: Arbeidsverhoudingen, Ontslagrecht, Sociaal Zekerheidsrecht, Arbeidsvoorwaarden, Human Resource Management (HRM) en Sociale Zekerheid.

Bekijk ook: Arbeidsverhoudingen, Ontslagrecht en Sociaal Zekerheidsrecht.

check_box_outline_blank

Schets van het Nederlandse arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

Omdat het arbeidsrecht flink is veranderd, is een actuele schets ervan onmisbaar bij uw studie aan universiteit of instelling van hoger bero…

check_box_outline_blank

Rechtspleging in arbeidszaken

Logo van YouBeDo

In dit boek staat de vraag centraal hoe arbeidsrechtspraak het beste kan worden vormgegeven. Uitgangspunt daarbij is dat zo veel mogelijk re…

check_box_outline_blank

Mediation voor Dummies

Logo van YouBeDo

Waarom ga je niet naar een mediator? Mediation (of erkende bemiddeling) kan ook voor jouw conflict immers een oplossing bieden. In 'Mediatio…

check_box_outline_blank

Arbeidsovereenkomst

Logo van YouBeDo

De eerstgenoemde wet heeft grote delen van het ontslagrecht vernieuwd, naast een aantal aanpassingen voor flexibele arbeidsrelaties en wijzi…

check_box_outline_blank

Arbeidsovereenkomst

Logo van YouBeDo

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 vormt de kern, inclusief de nieuwe uitvoeringsregelgeving die voor zover relevant is opgenomen en deels is …

check_box_outline_blank

Inleiding sport en recht

Logo van YouBeDo

Te denken valt aan het arbeidsrecht, het verenigingsrecht, het aansprakelijkheidsrecht, image rights, maar ook voor de sport specifieke rege…

check_box_outline_blank

Het nieuwe werken onder het nieuwe arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

Dit boekje belicht de juridische kant van Het Nieuwe Werken (HNW). Het gaat hierbij om een ruim begrip van HNW; het tijd- en plaats onafhan…

check_box_outline_blank

De Werkloosheidswet

Logo van YouBeDo

De wijzigingen in het arbeidsrecht als gevolg van de invoering van de Wwz kan ook van belang zijn voor de beoordeling of een werknemer aansp…

check_box_outline_blank

Arbeid, bedrijf en maatschappij

Logo van YouBeDo

Ook ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en ontslagrecht komen aan bod. Net als de positie van allochtonen op de arbeidsmarkt, arbeidsomstan…

check_box_outline_blank

Arbeidsprocesrecht

Logo van YouBeDo

Kennis van het arbeidsprocesrecht en het arbeidsbewijsrecht is cruciaal wanneer u een professional in het arbeidsrecht bent. Begrip en toepa…

check_box_outline_blank

Handboek nieuw ontslagrecht

Logo van YouBeDo

De Wet werk en zekerheid is nieuw, complex en omvangrijk. Er is bij inwerkingtreding nog veel onduidelijk en het laat zich aanzien dat daar…

check_box_outline_blank

Sdu wettenverzameling arbeidsrecht 2016

Logo van YouBeDo

Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht bevat een op de arbeidsrechtpraktijk afgestemde selectie van nationale en internationale wet- en regelgev…

check_box_outline_blank

Van arbeidsovereenkomst naar arbeidsverhouding

Logo van YouBeDo

De arbeidsovereenkomst is de grondslag van het arbeidsrecht en biedt de werknemers de meeste bescherming, maar die beschermingsgedachte word…

check_box_outline_blank

De kleine gids voor het Nederlandse arbeidsrecht 2018

Logo van YouBeDo

Het arbeidsrecht staat nooit stil. Dit maakt het het lastig voor bedrijven en adviseurs om volledig op de hoogte te blijven. Deze uitgave bi…

check_box_outline_blank

Dossieropbouw en ontslag Editie 2017/2018

Logo van YouBeDo

In een ontslagzaak is een goed opgebouwd dossier erg belangrijk. Want de kantonrechter beslist onder het huidige ontslagrecht op basis van …

Keuzehulp: U bent geïnteresseerd in arbeidsrecht en wilt graag een training, cursus of opleiding volgen. Door het overvloedige aanbod ziet u echter door de bomen het bos niet meer… Zoekt u als jurist of Juridisch medewerker verdieping op het gebied van sociaal recht of wilt u zich oriënteren op de mogelijke veranderingen in het ontslagrecht? Wilt u misschien als werknemer of als werkgever weten wat bij een arbeidsongeluk, ziekte of zwangerschapsverlof uw rechten en plichten zijn? De verschillende rollen worden hieronder uitgesplitst. 

Dit artikel helpt u de vragen te stellen en de criteria te vinden die tot een verantwoorde en passende keuze leiden. Daarvoor moeten we in kaart brengen wie u bent en wat u wilt. Bent u op zoek naar een cursus voor uzelf, selecteert u dan om te beginnen ‘open inschrijving’. Vervolgens kunt u een locatie kiezen voor een opleiding bij u in de buurt. Zoekt u een training voor uw bedrijf, selecteert u dan ‘in-company’. Daarna kunt u de gewenste duur vaststellen. Kijkt u maar eens of u door handig te filteren tot een afbakening kan komen. Dit kunt u doen voor het onderwerp ‘arbeidsrecht’, maar ook voor een verwant onderwerp dat bovenaan (of in) dit artikel staat.

Als werknemer…

…Wilt u meer overzicht over uw eigen situatie. U wilt weten waar uw rechten ophouden en uw plichten beginnen. Wat zijn de juridische kanten van uw arbeidsovereenkomst en welke Employee benefits of secundaire arbeidsvoorwaarden mag u verwachten? Wilt u kunnen nagaan of uw baas uw sociale zekerheid voldoende behartigt? Wilt u het fijne weten van uw arbeidsongevallenverzekering of welke Fysieke belasting de Arbowetgeving toestaat? Weet u op welke gronden er ontslag mogelijk is en welke gevolgen dat voor u heeft?

Werkt u op Mbo-niveau of op Hbo-niveau? Ook wanneer u op Hbo-niveau denkt en werkt, kan het verstandig zijn (zeker wanneer u niet thuis bent in het recht) om toch juist de opleidingen op MBO-niveau eens te selecteren. Dit zijn over het algemeen toch de trainingen die gericht zijn op de leek en die het mogelijk maken snel en efficiënt de gaten in uw kennis te vullen.

Als werkgever…

…of Bestuurder wilt u weten hoe ver uw verantwoordelijkheid tegenover uw medewerkers reikt. Wie is er aansprakelijk (en onder welke voorwaarden en omstandigheden) wanneer er iemand op het werk een ongeluk krijgt en arbeidsongeschikt raakt? Op welke gronden kunt u werknemers met een tijdelijk of vast contract ontslaan? Onder welke voorwaarden kunt u mensen tijdelijk aanstellen? 

Kiest u voor een korte training om uw kennis op te frissen? Of wilt u een overzicht over alle juridische aspecten die in uw bedrijf spelen op de gebieden van Personeelsmanagement / HRM, van P&O / P&A, van Personeelszaken en Payroll,  dan kiest u voor een opleiding Recht voor managers.

Als jurist…

…hebt u natuurlijk uw eigen specialisme. Zoekt u hiervan verdieping of wilt u juist uw kennis van aanpalende gebieden vergroten? Arbeidsrecht is onderdeel van sociaal recht, Bestuursrecht is onderdeel van publiek recht, Ondernemingsrecht is onderdeel van privaatrecht. Bent u sociaal jurist en zoekt u bijscholing, bijvoorbeeld op het gebied van de actuele wetgeving en jurisprudentie? Bent u als jurist niet gespecialiseerd in sociaal recht en onkundig op het terrein van het arbeidsrecht? Op universitair niveau kunt u een opfrisprogramma of een postacademische leergang volgen, maar u kunt ook in 1 dag alles te weten komen over het tot stand komen van contracten, over zieke werknemers en re-integratie of over actualiteiten in het sociaal zekerheidsrecht.

Ten slotte… 

…Weet u nu welke rol u vervult en wat u wilt? Ontdekt u straks welke vrijheden en verantwoordelijkheden u hebt, wat uw rechten en plichten zijn? Wij wensen u een rechtvaardige en productieve toekomst!