Hogere Veiligheidskunde (HVK)

Niveau
Totale lesduur
Trainer
RJ Bannink
Nano bowtie
Aanbieder:Logo van Navigator Training

Tip: meer info over het programma, startdatum, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

Beschrijving

Veilig hogerop
Als (toekomstig) veiligheidskundige/leidinggevende wil je jezelf verder in het thema veiligheid verdiepen, je kennis en vaardigheden op het gebied van arbeidsveiligheid verbeteren en competenties ontwikkelen om veiligheid binnen jouw organisatie op een hoger kwalitatief plan te krijgen. Onze opleiding is niet alleen gericht op de industriële sector, maar ook de bouw, zorg, publieke diensten en evenementenbranche komen aan bod.

Na het volgen van onze opleiding ben je in staat om je werk met betrekking tot veiligheid op meer effectieve wijze in te vullen. Je kunt alle opgedane kennis toepassen én integreren in je eigen werk.

Onze Aanpak

Theorie in (je eigen) praktijk brengen

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag? Onze leeradviseurs helpen je graag. Bel ons op 085 7440830 of e-mail naar info@springest.nl.

Veilig hogerop
Als (toekomstig) veiligheidskundige/leidinggevende wil je jezelf verder in het thema veiligheid verdiepen, je kennis en vaardigheden op het gebied van arbeidsveiligheid verbeteren en competenties ontwikkelen om veiligheid binnen jouw organisatie op een hoger kwalitatief plan te krijgen. Onze opleiding is niet alleen gericht op de industriële sector, maar ook de bouw, zorg, publieke diensten en evenementenbranche komen aan bod.

Na het volgen van onze opleiding ben je in staat om je werk met betrekking tot veiligheid op meer effectieve wijze in te vullen. Je kunt alle opgedane kennis toepassen én integreren in je eigen werk.

Onze Aanpak

Theorie in (je eigen) praktijk brengen
Onze opleiding is van a tot z praktijkgericht. Jouw effectiviteit als veiligheidskundige wordt met name bepaald door de vaardigheden die je beheerst. Theorie en inzicht zijn nodig om de gewenste richting te bepalen, maar die vaardigheden zijn nodig om de gewenste richting te beïnvloeden. Die meest wenselijke combinatie is te allen tijde ons uitgangspunt.

Kennis en inzicht krijg je door middel van literatuur en webinars. Webinars zijn interactieve momenten met toonaangevende docenten en je medestudenten om theorie en inzichten met elkaar te delen. Met al die nieuwe kennis ga je vervolgens aan de slag en bereid je opdrachten voor. Deze fungeren als input tijdens de groepsbijeenkomsten om te reflecteren op je eigen werkervaringen en later ook te implementeren binnen je eigen werkomgeving.

Kleinschalig en interactief leren
Groepsbijeenkomsten vinden ook plaats onder begeleiding van een docent. Er wordt aandacht besteed aan vragen, praktijkervaringen uitgewisseld, inzichten gedeeld en je werkt samen aan inspirerende casussen. De sessies adviesvaardigheden zijn gericht op het verbeteren van je competenties in een werksituatie. Tegelijkertijd houden we ons bezig met verandermanagement. Iedere module - met uitzondering van de eerste en laatste - wordt afgesloten met een examen of moduleopdracht.

Persoonlijk assessment en individuele coaching
Aan het begin van de opleiding leer je je sterke kanten kennen en ontdek je welke aspecten je kunt ontwikkelen om effectiever te werken. Tijdens groepsbijeenkomsten bespreken we communicatie- en gedragsstijlen en veiligheid wordt in een veranderkundig perspectief geplaatst. Om je deze vaardigheden eigen te maken, worden deze theorieën en technieken in praktijk gebracht. Je krijgt individuele coaching op jouw werklocatie of een andere locatie in onderling overleg.

Beperkt afwezig op je werk en minimale reistijden
De dagen dat je afwezig bent op je werk zijn tot een minimum beperkt. En studeren en webinars volgen kun je doen, waar dat voor jou het meest prettig is. De webinars vinden ’s avonds plaats. En de groepsbijeenkomsten (tijdens werkdagen) zijn in Capelle aan de IJssel.

Als je (nog) niet werkt of je kunt geen opdrachten bij jouw organisatie uitvoeren, dan kunnen we in overleg een ‘stagebedrijf’ selecteren, waar jij invulling kunt geven aan je opdrachten.

Programma

Ons programma bestaat uit 11 modules, 3 sessies adviesvaardigheden, 13 thema’s en het schrijven van een scriptie.

Modules

Kennismaking
Je maakt kennis met je medestudenten en we lichten de opleiding uitgebreid toe. Je krijgt uitleg over de software die we gebruiken en we checken of de toegankelijkheid van de software is geborgd. Inhoudelijk gaan we op het werkveld van de veiligheidskundige, het beroepsprofiel, de ontwikkeling van competenties en exameneisen in.


Taak, Positie en Wetgeving
Tijdens deze module schetsen we een kader, waar een bedrijf of organisatie ten aanzien van veiligheid voor de medewerkers, haar producten en de omgeving aan moet voldoen. Dit kader is vastgelegd in de wetgeving. Je leert wat dit kader betekent en raakt bekend met de rol die een veiligheidskundige moet vervullen. Er wordt ook aandacht besteed aan aspecten van de milieuwetgeving op het snijvlak met arbo-veiligheid.

Risicomanagement
Arbeidsveiligheid begint bij het bekend zijn met de risico’s. Alleen dan is risicobeheersing mogelijk. Je leert hoe risico’s in kaart worden gebracht en hoe de grootte van de risico’s kunnen worden bepaald. Welke rol de RI&E speelt bij het inventariseren van risico’s en hoe risico- en beheersmaatregelen kunnen worden vastgelegd.

Machineveiligheid

In deze module leer je de machinerichtlijn interpreteren en weet je hoe de machinerichtlijn is verankerd in de wetgeving. Je kunt het risico beoordelen van machines en weet hoe geharmoniseerde normen bijdragen aan het ‘vermoeden van overeenstemming’. Tenslotte kun je de beveiliging van een machine beoordelen en weet je waaraan een technisch dossier van een enkelvoudige machine, een samengestelde machine en/of installatie moet voldoen.

Process Safety
We leren je hoe de veiligheid van een procesinstallatie beoordeeld kan worden en de beginselen van proces veiligheidsstudies (Atex, Hazop, Lopa) komen aan bod. Procesveiligheid vereist enerzijds een veilig ontwerp van de installatie, anderzijds een goede integriteit en onderhoud van de installatie. Je leert werken met onderhoudsfilosofieën en begrippen als RCM, criticality ranking en FMEA.

Managementsystemen en Auditing
Wat is het nut van kwaliteitsmanagementsystemen? Na deze module kun je de ANSI Z10 normelementen uit de Amerikaanse veiligheidsstandaard interpreteren en ken je de overeenkomsten en verschillen met andere aanpalende normen zoals ISO 45001, OHSAS 18001, NTA8620, VCA, ISO 14001 en ISO 9001. Op basis van dit inzicht kun je een bestaand managementsysteem transformeren naar de High Level Structure, verschillende systeemaspecten inrichten en in het bijzonder een veiligheidsmanagementsysteem opzetten. Tenslotte ben je in staat om een auditsysteem op te zetten en audits uit te voeren om de mate van implementatie van het systeem vast te stellen.

Arbeidshygiëne en RI&E
Daar waar (gebrek aan) veiligheid een direct effect heeft op de medewerker bestudeert de arbeidshygiëne met name arbeidsgerelateerde lange termijn effecten. Je leert een eerste risicobeoordeling ten aanzien van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en biologische agentia maken en weet welke fysische factoren een risico vormen. Je kunt geluid en warmte als fysische factor beoordelen in verschillende situaties. We leren je enkele technieken toe te passen om een eerste beoordeling ten aanzien van fysieke belasting te maken en een beeldschermwerkplek te beoordelen. Tenslotte weet je hoe je de psychosociale arbeidsbelasting in kaart brengt en ben je in staat dit onderwerp bespreekbaar te maken. We besteden aandacht aan het behandelen van de arbeidshygiënische aspecten en het opstellen en toetsen van een RI&E.

Veiligheid in de keten
Hoe zijn constructieprojecten georganiseerd en op welke wijze organiseer je de veiligheid in de engineerings- en uitvoeringsfase? We leggen de relatie tussen de uitkomst van studies enerzijds en implicaties voor projectmanagement anderzijds. Er wordt aandacht besteed aan de wijze waarop leveranciers geselecteerd (kunnen) worden, het aangaan van het contract, voorbereiding van werkzaamheden (VGW plan, TRA en LMRA), uitvoering van werkzaamheden en organisatie van supervisie, acceptatie van het werk en afsluiting en evaluatie.

Veiligheidscultuur en Gedrag
Menselijk gedrag is het studieobject van de psychologie. Er bestaan vele theorieën om dit gedrag te verklaren en in deze module komen een aantal van deze theorieën aan de orde. Hierbij maken wij een onderscheid tussen invloeden op gedrag die vanuit de persoon zelf komen (aangeboren determinanten, leermodellen, persoonlijkheidskenmerken), of vanuit zijn omgeving (sociale en fysieke omgeving, leiderschap, cultuur).

Na deze module heeft u een grondig besef van de begrippen gedrag en cultuur en kunt u gedrag vanuit verschillende theoretische invalshoeken bekijken. Voor het onderzoeken van cultuur bestaan grofweg twee benaderingen (top-down en bottom-up); u begrijpt het onderscheid tussen beide en kunt dit onderscheid herkennen in cultuurbenaderingen. Daarnaast kunt een cultuuronderzoek inrichten en kent u uw mogelijkheden en beperkingen in deze. U weet wat nodig is om aan een veiligheidscultuur te kunnen werken en kunt actief en gericht bijdragen aan een cultuur van veiligheid in een organisatie.

Ongevalsonderzoek
Je maakt kennis met alle aspecten van incidentonderzoek. Je leert hoe je kunt omgaan met het melden van incidenten, uit welke stappen het onderzoeksproces bestaat, welke methodes je tijdens het onderzoek kunt toepassen (o.a. Tripod ß) en hoe je zo goed mogelijk onderzoek verricht om het beoogde effect te bereiken.

Verbeteren van de veiligheidsprestatie
We maken het verband tussen de verschillende voorgaande modules expliciet. Na deze module kun je instrumenten selecteren om een veiligheidskundige analyse te maken van een organisatie en heb je een programma opgesteld op hoofdlijnen om deze organisatie te verbeteren.

Thema’s
Veiligheidsspecifieke thema’s lopen als rode draad door de opleiding en worden in samenwerking met professionals in het werkveld uitgewerkt.

De thema’s die behandeld worden, zijn: gevaarlijke stoffen, werken op hoogte, hijsen, brandgevaarlijk werk, Isoleren en LoTo, besloten ruimten, graafwerkzaamheden, psychosociale arbeidsbelasting, elektrische veiligheid, brandveiligheid, bedrijfsnoodplan, veiligheid in magazijnen en crowdmanagement.

De praktijk laat zien dat achter voor de hand liggende concepten veel onduidelijkheden schuilen. Als veiligheidskundige krijg je hier hoe dan ook mee te maken. Wij willen in een gecomprimeerde vorm de ‘tips & tricks’ van de betreffende thema’s met je delen. De thema’s worden afgesloten met een toets.

Docenten

Drs. Ir. Robert-Jan Bannink MSHE - Opleidingscoördinator, Moduleleider, Docent & Coach.
Robert-Jan Bannink is de oprichter van Navigator Training en als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde gedreven om het kwaliteitsniveau van de Veiligheidskundige te verbeteren. Hij heeft bij verschillende grote multinationals senior managementrollen gehad en is in 2012 Navigator Consult begonnen. Als onafhankelijk adviseur op het gebied van Veiligheidsmanagement en Operational Excellence heeft hij veel  internationale ervaring en onder andere een opleiding arbeidshygiëne gevolgd en een Master of Safety, Health & Environment aan TopTech (TU Delft) behaald. Robert-Jan is gecertificeerd Veiligheidskundige.

Mr Esther Broeren – Docent
Esther Broeren is advocaat en partner bij ELEMENT Advocaten. Zij is gespecialiseerd in het omgevingsrecht en het stoffenrecht met een bijzondere focus op (externe) veiligheid. Esther publiceert en doceert regelmatig op deze terreinen en beschikt over ruime ervaring in het adviseren van en procederen voor zowel overheden als bedrijven. Esther is lid van de Vereniging voor Milieurecht en de Vereniging van Milieurecht Advocaten en werd in 2006 uitgeroepen tot de beste jonge advocaat van Nederland.


Dr. Walter Zwaard - Docent en Moduleleider
Walter Zwaard studeerde scheikunde in Leiden en werkte na zijn promotie bijna vijfentwintig jaar bij de Universiteit Leiden op het gebied van veiligheidszorg en risicomanagement. Daarnaast was hij docent, cursusleider en examinator bij diverse postdoctorale en post-HBO opleidingen voor risicoprofessionals, veiligheidskundigen en arbodeskundi­gen. Hij was hoofd- of eindredacteur van diverse handboeken, zoals de Praktijkgids Arbeids­veiligheid, het Arbojaarboek, het Jaarboek Arbo en binnenmilieu en het Handboek Gevaarlijke Stoffen. Hij was hoofdredacteur van het maandblad Arbo (2005-2006) en lid van de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (2004-2012). Hij is auteur van een groot aantal boeken, schrijft columns en artikelen over risico, risicobeheer­sing en arbeidsom­standigheden.


Ing. Ed van Hal CMSE® - Docent en Moduleleider
Op de HTS in Dordrecht studeerde Ed van Hal Elektrotechniek en Economische Bedrijfstechniek. Daarna werkte hij met AutoCAD systemen, programmeerde hij robotarmen en werkte bijna twee decennia bij een elektrotechnische system integrator. Hij adviseerde klanten in diverse industriële sectoren op het gebied van aandrijftechniek, energietechniek en automatisering. Hij bood turn-key projecten aan en verkocht deze. Later gaf hij leiding aan het verkoopteam Industrie. Daarnaast is Ed van Hal meer dan vijftien jaar actief als freelance docent techniek en bedrijfskunde bij diverse grote opleiders. Als kerndocent heeft hij bijgedragen aan het samenstellen van een bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde. Sinds enkele jaren is Ed van Hal verantwoordelijk voor trainingen bij Pilz Nederland, onderdeel van een wereldwijd opererend familiebedrijf. Met componenten, systemen en services levert Pilz veilige automatiseringsoplossingen voor machines en installaties. Als TÜV gecertificeerde CMSE (Certified Machinery Safety Expert) biedt hij maatwerk opleidingen aan op het gebied van machineveiligheid, stelt hij cursusprogramma’s samen en geeft hij lezingen over de kansen van ‘smart industry’.

Ing. Remko Schulte  MSHE- Docent en Moduleleider
Na de studies HTS Werktuigbouw en Hogere Veiligheidskunde (MoSHE) heeft Remko diverse business- en engineering managementfuncties bekleed bij Esso Benelux (tegenwoordig ExxonMobil) en Van der Sluijs Groep (tegenwoordig VARO Energy, logistiek dienstverlener in de downstream olieindustrie). In 2006 richt Remko XXact Safety Solutions B.V. op en werkt hij sindsdien als onafhankelijk adviseur voor bedrijven die actief zijn in de olie- en gasindustrie, voornamelijk tankopslagbedrijven. In 2007 werd Remko’s MoSHE eindscriptie voorgedragen voor de gooi naar de NVVK prijs. In zijn huidige adviesrol is Remko gespecialiseerd in o.a. klantspecifieke veiligheidsbeheerssysteemarchitectuur, risico inventarisatie en –evaluatie, proces veiligheidsstudies (bijv. HAZID/HAZOP, LOPA, BowTie, FMECA) en incidentonderzoek (SOAT, Tripod Beta). Remko is gecertificeerd – en geregistreerd Hoger Veiligheidskundige, ADN Veiligheidsadviseur, geaccrediteerd Chemical Distribution Institute Terminal Inspector (CDI-T), geaccrediteerd Tripod Beta Practioner en TüV Rheinland Functional Safety Engineer


Prof. Dr. Ir.  Hans Pasman - Docent
Hans Pasman is al decennia actief op het gebied van procesveiligheid. Hij heeft onderzoek gedaan naar talrijke grootschalige ongevallen die tot de ontwikkeling van testmethoden en modellen voor reactor runaway, gas- en stofexplosieveiligheid hebben geleid. Als voorzitter van de Loss Prevention werkgroep heeft hij het initiatief tot oprichting van EPSC, het Europese procesveiligheidscentrum, geleid. Hij is hoogleraar Chemical Risk Management aan de TU Delft en lid van de inmiddels opgeheven adviesraad Gevaarlijke Stoffen geweest en werkt nu als Research Professor in het Mary Kay O'Connor Process Safety Center aan de Texas A&M University.

Edgar Wienen Msc - Docent
Edgar Wienen heeft zijn Bachelor Mechanical Engineering aan de Hogeschool West-Brabant behaald en zijn Master Asset Management Control. Hij heeft bij o.a. Philips, Essent/RWE en E.ON Benelux/Uniper Benelux gewerkt en zich bezig gehouden met het opzetten van onderhoudsprogramma’s en reliability engineering. In zijn huidige functie bij Uniper Benelux is hij het hoofd van de stafafdeling voor “Risk and Opportunity management, integrity assurance, governance and document management”.

Dr. Frank Guldenmund - Docent en Moduleleider
Frank Guldenmund (1960) is psycholoog en met lof afgestudeerd aan de Universiteit Leiden in de richtingen Psychologische Functieleer en Methoden en Technieken van Psychologisch Onderzoek. Sinds 1992 werkt hij bij de sectie Veiligheidskunde van de Technische Universiteit Delft waar hij zich bezighoudt met diverse aspecten van veiligheidsmanagement en het bestuderen en beschrijven van de rol van organisatiecultuur in relatie tot, met name, arbeids- en procesveiligheid. Een en ander heeft geleid tot een promotie (met lof) in 2010 op het proefschrift ‘Understanding and exploring safety culture’. Na zijn promotie is hij zich verder gaan toeleggen op het creëren van een psychologisch veilige werkomgeving als essentieel onderdeel van een veiligheidscultuur en de rol van de dialoog daarin. Hij geeft onderricht en presentaties over (veiligheids)cultuur in binnen- en buitenland en is actief als trainer voor het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) in hun veiligheidscultuurprogramma.

Kirsten van Schaardenburgh Msc- Docent en Moduleleider
Kirsten van Schaardenburgh-Verhoeve is cognitief psycholoog (Universiteit Leiden, 2000), Hoger Veiligheidskundige (PHOV, 2002) en heeft een Master in Public Safety (TU Delft, 2008). Ze is zowel gecertificeerd Tripod Beta Trainer als Tripod Beta Assessor. Ze is zeer ervaren op het gebied van incidentonderzoek: zowel in het praktisch ontwerpen, uitvoeren en evalueren van incidentonderzoek, als in het trainen en faciliteren van organisaties om dat zelf te doen. Ze heeft diverse publicaties op haar naam: artikelen over incidentonderzoek en analysemethodes en een boek over de methodische aspecten van ongevalonderzoek.

Drs. Bas van Raaij - Docent Adviesvaardigheden

Bas van Raaij is psycholoog/opleider en eigenaar van Bureau de Mat, het trainingsbureau dat gespecialiseerd is in “doelgerichte communicatie en samenwerking onder moeilijke omstandigheden”.

De Mat is een communicatiemodel dat haarscherp weergeeft wat er in een doelgerichte relatie gebeurt wanneer beide partijen in contact zijn, zowel in humane als niet-humane relaties. Centraal staat de vraag: Leidt dat wat ik doe of zeg naar het doel toe (veiligheid) of van het doel af (onveiligheid)?


Hans Heerink Msc MSHE - Scriptiebegeleider
Hans Heerink is sinds 2011 eigenaar van Heerink Consultancy (veiligheidsmanagement en onderzoek van ongevallen en incidenten). Daarvoor heeft hij 39 jaar als genieofficier (weg- en waterbouw) in uiteenlopende functies gewerkt. De laatste 15 jaar werkzaam in functies op het gebied van Arbo en veiligheid. Zijn laatste functie was Senior Onderzoeker/Projectleider bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Naast vele opleidingen en cursussen heeft hij een Master of Occupational Health, Safety and Welfare (UvA) en een Master of Safety, Health & Environment aan TopTech (TU Delft) behaald.

Ing. Patries Robijn-Meijers

Patries Robijn werkt als brandveiligheidsadviseur bij ingenieurs- en adviesbureau DGMR. Ze is veelal betrokken bij de meer complexe projecten die veel of bijzondere gelijkwaardigheden bevatten, politiek gevoelig of geheim zijn, een heel korte planning vragen of waaraan een scala aan betrokken partijen werkt. Door haar werkervaring ook bij de brandweer en het Instituut Fysieke Veiligheid is ze goed in staat om vraagstukken vanuit diverse perspectieven te beoordelen. In het vinden van optimale oplossingen die zorgen voor een mooi en veilig gebouw ligt voor haar steeds de uitdaging. Ze is een teamspeler die graag een waardevolle werkrelatie opbouwt. In haar rol als IFV-docent voor de opleiding Specialist Brandpreventie draagt ze haar kennis en ervaring graag over op studenten. Zelf studeerde ze Bouwkunde, later aangevuld met onder meer de post-hbo opleidingen Bouwfysica en Fire Safety Engineering.

Praktische Informatie

De opleiding duurt 2 jaar en heeft een geschatte studiebelasting van 1000 uur. Die studiebelasting is als volgt opgebouwd:

  • Zelfstudie/literatuur: 400 uur
  • Opdrachten: 175 uur
  • Bijeenkomsten gedurende werktijd/zaterdag: 152 uur (19 dagen)
  • Persoonlijke coaching en assessment: 15 uur (tijdstip eigen voorkeur)
  • Webinars/e-learning: 58 uur
  • Scriptie: 200 uur
  • Veiligheid in de praktijk: facultatieve dag

Er zijn nog geen ervaringen. Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Heb je een vraag? Onze leeradviseurs helpen je graag. Bel ons op 085 7440830 of e-mail naar info@springest.nl.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?